เอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการยื่นเอกสารแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งที่ 6 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) File 151.71 KB ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการยื่นเอกสารแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งที่ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) File 184.16 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) File 1.72 MB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ITEL-W3) File 3.27 MB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ITEL-W4) File 3.78 MB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการยื่นเอกสารแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) File 6.19 MB ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการยื่นเอกสารแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ครั้งที่ 6 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3) File 5.14 MB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ ITEL- W4 File 2.98 MB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ ITEL- W3 File 4.51 MB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ ITEL- W2 File 3.38 MB ดาวน์โหลด