คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จำนวน 4 คณะ ได้แก่

  1. คณะกรรมการตรวจสอบ
  2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทั้งหมด 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่