ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ :

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ :

ITEL (กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี)

เลขทะเบียนบริษัท :

0107558000211

ประเภทธุรกิจ :

ให้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ให้บริการติดตั้งโครงข่ายและให้บริการพื้นที่ศูนย์รับฝากข้อมูล หรือดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center)

ทุนจดทะเบียน :

972,796,349 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,945,592,698 หุ้น

ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า :

657,363,837 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,314,727,674 หุ้น

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ศูนย์บริหารโครงข่าย

9/1 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์

9/1 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220