เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น

เลือก :

2567 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 File 18.6 MB ดาวน์โหลด

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 File 264 KB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) File 131 KB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) File 149 KB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วย Zoom Video Conference เพื่อเข้าร่วมประชุมและรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และวิธีการถามคำถาม File 492 KB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แบบไฮบริด (Hybrid Meeting) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และการถามคำถาม File 198 KB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 File 4.49 MB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) File 115 KB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ File 3.45 KB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2555 พร้อมข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2555 File 3.43 MB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น File 158 KB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 : นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ File 104 KB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบการมอบฉันทะ File 197 KB ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. File 10.5 MB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 : แบบฟอร์มขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023 File 149 KB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 15 : แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า File 104 KB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 16 : แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น File 199 KB ดาวน์โหลด
2566 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 File 22.8 MB ดาวน์โหลด

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 File 317 KB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) File 253 KB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) File 256 KB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วย Zoom Video Conference เพื่อเข้าร่วมประชุมและรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนน (E-Voting) และวิธีการถามคำถาม File 646 KB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แบบไฮบริด (Hybrid Meeting) การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และการถามคำถาม File 297 KB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 File 8.23 MB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) File 259 KB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ File 460 KB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2555 พร้อมข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2555 File 3.47 MB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น File 292 KB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 : นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ File 181 KB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบการมอบฉันทะ File 247 KB ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. File 9.22 MB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 : แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า File 232 KB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 15 : แบบฟอร์มขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report 2022) File 207 KB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 16 : แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น File 234 KB ดาวน์โหลด
2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 File 0.41 MB ดาวน์โหลด

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) File 0.30 MB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) File 0.20 MB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) File 0.23 MB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : วิธีออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) File 0.20 MB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 27 มกราคม 2565 File 6.39 MB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report 2021) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) File 0.17 MB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ITEL-W4) File 0.26 MB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) File 0.31 MB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ File 0.58 MB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 พร้อมข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2555 File 3.57 MB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 : ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น File 0.24 MB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 : นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ File 0.16 MB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบการมอบฉันทะ File 0.27 MB ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. File 3.28 MB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 15 : แบบฟอร์มขอรับรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report 2021) File 0.14 MB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 16 : แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า File 0.17 MB ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 17 : แผนที่สถานที่ถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น File 0.25 MB ดาวน์โหลด