คณะผู้บริหาร

 • นายณัฐนัย อนันตรัมพร

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • ดร.บัณฑิต รุ่งเจริญพร

  กรรมการผู้จัดการ

 • นายสุมิตร เจริญพรปิติ

  รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่่สายงานการเงิน
  และการบัญชี

 • นายวินัย ไพบูลย์กุลวงษ์

  รักษาการในตำแหน่งประธาน
  เจ้าหน้าที่สายงานวิศวกรรม
  โครงข่าย และรักษาการในตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
  โครงการพิเศษ 2

 • นายจักรกฤษณ์ ใจมั่น

  รองผู้อำนวยการ
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • นายเมฆ สามัคคี

  รักษาการในตำแหน่งประธาน
  เจ้าหน้าที่่สายงานพัฒนาธุรกิจ
  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
  ฝ่ายสถาปัตยกรรมระบบ
  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
  ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • นางวิไลรัตน์ อุทธา

  รองผู้อำนวยการ
  ฝ่ายบริหารคุณภาพโครงข่าย

 • นางศรัญญา กาญจนโอภาส

  รองผู้อำนวยการ
  ฝ่ายขาย

 • นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญศรีวณิชย์

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  ฝ่ายขาย

 • นางสาวบริจิต ผลดี

  รองผู้อำนวยการ
  ฝ่ายการตลาด