ความยั่งยืนของบริษัทฯ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของ ITEL

การดำเนินธุรกิจของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นภารกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ รวมถึงค่านิยมองค์กรทั้งสี่ข้อเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความโปร่งใสทางธุรกิจ ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน

บริษัทฯ พร้อมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน อยู่บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลที่ดี ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืนในสามด้านหลักประกอบด้วยด้านมิติเศรษฐกิจ ด้านมิติสังคม ด้านมิติสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงช่องโหว่ เกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยกระดับองค์กรให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายทั้ง 3 มิติ ตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ กล่าวคือ การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลการดูแลเกื้อกูลสังคม การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิผล

นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนระดับองค์กร

กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจบนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจโดยมุ่งที่จะรักษาสมดุลในการสร้างคุณค่าด้านมิติเศรษฐกิจ ด้านมิติสังคม และด้านมิติสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ โดยนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ มุ่งเน้นในแนวทางการพัฒนาคุณค่า 3 มิติ ได้แก่

 1. 1.ด้านมิติเศรษฐกิจ

  • บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร

  • การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

  • ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน

  • การมุ่งสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยตั้งเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงแค่การทำกำไร แต่เป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 2. 2.ด้านมิติสังคม

  • ดูแลพนักงานให้มีสุขอนามัย ความปลอดภัยในการทำงานที่ดีรวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันการบาดเจ็บ สูญเสียจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

  • สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนและสังคมในทุกพื้นที่ที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

  • พัฒนาบริการของบริษัทฯ ที่สร้างคุณค่าต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคม

  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและบริหารโครงการสำคัญต่าง ๆ

  • ด้านสิทธิมนุษยชน

 3. 3.ด้านมิติสิ่งแวดล้อม

  • อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

  • ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

  • ป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของบริษัทฯ

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนระดับองค์กร

บริษัทฯ พร้อมมุ่งมั่นให้คุณค่ากับการพัฒนาสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการประชุมกิจกรรมและจัดทำโครงการพัฒนาสังคมต่าง ๆ ในพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ระยะยาวสำหรับโครงการพัฒนาสังคมขึ้นโดยมุ่งเน้นสนับสนุนการเติบโตขององค์กร สร้างคุณค่าให้แก่สังคมและชุมชน สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากชุมชนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ยอมรับ และสนับสนุนการดำเนินงานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและสังคมโดยรวมและได้นำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs)

กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Framework) ขององค์กร ซึ่งเป็นกรอบที่นำมาใช้ในการกำหนดแนวทางของการดำเนินการด้านความยั่งยืน โดยกรอบความยั่งยืนดังกล่าวมีการนำหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญมากำหนดเป็นหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญต่อองค์กรที่ครอบคลุมทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม(Environmental, Social and Governance : ESG) โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาจากผู้บริหารบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียต่อหัวข้อเรื่องความยั่งยืนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริบทหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่สามารถนำมาผนวกเข้าสู่การดำเนินงานหลักตามภารกิจขององค์กร อันนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความสมดุลขององค์ประกอบสำคัญ 3 ประการคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้นำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals - UN SDGs) มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ กรอบความยั่งยืนที่กำหนดผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์กร มีการนำมากำหนดเป็นแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน 3 ปี (Sustainability Roadmap) จะมีการทบทวนแผนเป็นประจำ แผนการดำเนินงาน ดังกล่าวนำมาบังคับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบริษัทฯ ซึ่งกรอบความยั่งยืนและแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ได้ถือเป็นแนวทางสำคัญในการนำองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรายละเอียดสาระสำคัญของการ

1.มุ่งมั่นเป็นผู้นำตลาดโทรคมนาคมอย่างมีความรับผิดชอบ
2.ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล
3.การสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีความรับผิดชอบ
 • การยกระดับบริการโครงข่ายที่รับผิดชอบต่อมิติเศรษฐกิจมิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อม

 • การสร้างความพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

 • การบริหารความเสี่ยง

 • การกำกับดูแลกิจการ

 • การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม

 • แนวทางการออกแบบโซลูชันใหม่หรือกระบวนการปฏิบัติงานใหม่

 • การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

 • ห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • การเสริมสร้างเศรษฐกิจและการเข้าถึงบริการทางเทคโนโลยีอย่างทั่วถึง

 • การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

 • การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

จากการทำงานด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดโดยมุ่งไปสู่ Value Driven US Toward Further Sustainability ด้วยการขยายขอบเขตความคิด จากเดิมที่เราคิดถึงเพียงความเป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญคู่ควรแก่การไว้วางใจ ไปสู่การส่งมอบคุณค่าที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างยั่งยืน นั่นคือเหตุผลที่บริษัทฯ ยังสามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพราะว่าเรายังสามารถทำกำไรได้ และยังสามารถส่งต่อกำไรไปสร้างคุณค่าให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม