ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

เลือก :

2567   ดาวน์โหลด
23 พฤษภาคม 2567
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ ITEL-W4
File 44.39 KB ดาวน์โหลด
10 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ใดรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
File 309.83 KB ดาวน์โหลด
10 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไดรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
File 40.49 KB ดาวน์โหลด
10 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ใตรมาสที่ 1-2567 (สอบทานแล้ว)
File 388.53 KB ดาวน์โหลด
07 พฤษภาคม 2567
ขอนำส่งสำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไชต์ของบริษัทฯ
File 186.16 KB ดาวน์โหลด
03 พฤษภาคม 2567
การไม่ปรับสิทธิของ ITEL-W4
File 36.14 KB ดาวน์โหลด
24 เมษายน 2567
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
File 262.68 KB ดาวน์โหลด
26 มีนาคม 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไชค์ของบริษัท และแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แบบไฮบริต (Hybrid Meeting)
File 286.10 KB ดาวน์โหลด
13 มีนาคม 2567
กำหนดการใช้สิทธิของ ITEL-W4
File 43.52 KB ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
File 201.89 KB ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2-2567 ผลการดำเนินงาน การจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
File 264.65 KB ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
File 40.49 KB ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566.
File 303.05 KB ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
File 1.16 MB ดาวน์โหลด
19 มกราคม 2567
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
File 178.07 KB ดาวน์โหลด
08 มกราคม 2567
แจ้งการเข้าซื้อกิจการ บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส จำกัด
File 219.91 KB ดาวน์โหลด
01 มกราคม 2567
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
File 429.60 KB ดาวน์โหลด
2566   ดาวน์โหลด
22 ธันวาคม 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ ITEL-W4
File 43.51 KB ดาวน์โหลด
7 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. (ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
File 40.82 KB ดาวน์โหลด
7 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ใตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566.
File 336.78 KB ดาวน์โหลด
7 พฤศจิกายน 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3-2566 (สอบทานแล้ว)
File 269.25 KB ดาวน์โหลด
20 ตุลาคม 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เชอร์วิสเชส จำกัด
File 600.94 KB ดาวน์โหลด
21 กันยายน 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ ITEL-W4
File 43.52 KB ดาวน์โหลด
9 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ ไตรมาส 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
File 40.82 KB ดาวน์โหลด
9 สิงหาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 2566 (สอบทานแล้ว)
File 382.37 KB ดาวน์โหลด
9 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิย 2566
File 328.94 KB ดาวน์โหลด
12 กรกฎาคม 2566
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการซุดย่อย
File 287.78 KB ดาวน์โหลด
3 กรกฎาคม 2566
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการสรรหาและกำหนดด่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
File 173.15 KB ดาวน์โหลด
26 มิถุนายน 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ ITEL-W4
File 43.51 KB ดาวน์โหลด
16 มิถุนายน 2566
รายงานการชนะประกวดงานโครงการจ้างเหมาตรวจซ่อมและบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
File 181.76 KB ดาวน์โหลด
10 พฤษภาคม 2566
การไม่ปรับสิทธิของ ITEL-W4
File 36.18 KB ดาวน์โหลด
10 พฤษภาคม 2566
แจ้งการลาออก และแต่งตั้งเลขานุการบริษท
File 177.84 KB ดาวน์โหลด
10 พฤษภาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
File 269.52 KB ดาวน์โหลด
9 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
File 40.49 KB ดาวน์โหลด
9 พฤษภาคม 2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
File 192.00 KB ดาวน์โหลด
2 พฤษภาคม 2566
หุ้นเพิ่มทุนของ ITEL เริ่มซื้อขายวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
File 35.59 KB ดาวน์โหลด
27 เมษายน 2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
File 264.55 KB ดาวน์โหลด
26 เมษายน 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ITEL-W3 (F53-5)
File 41.97 KB ดาวน์โหลด
19 เมษายน 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ITEL-W3 และ ITEL-W4 (F53-5)
File 42.54 KB ดาวน์โหลด
29 มีนาคม 2566
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แบบไฮบริด (Hybrid Meeting)
File 260.99 KB ดาวน์โหลด
15 มีนาคม 2566
17 มีนาคม 2566 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ ITEL-W3
File 35.32 KB ดาวน์โหลด
7 มีนาคม 2566
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ ITEL-W3
File 35.29 KB ดาวน์โหลด
01 มีนาคม 2566
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ ITEL-W3
File 43.85 KB ดาวน์โหลด
24 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
File 199.79 KB ดาวน์โหลด
24 กุมภาพันธ์ 2566
ผลการดำเนินงาน การจ่ายเงิยปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566
File 240.51 KB ดาวน์โหลด
24 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
File 40.16 KB ดาวน์โหลด
17 กุมภาพันธ์ 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ ITEL-W4
File 47.85 KB ดาวน์โหลด
17 กุมภาพันธ์ 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ ITEL-W3
File 47.84 KB ดาวน์โหลด
5 มกราคม 2566
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
File 328.60 KB ดาวน์โหลด
2565   ดาวน์โหลด
19 กรกฎาคม 2565
สรุปข้อสนเทศ ITEL-W4
File 128.49 KB ดาวน์โหลด
17 มีนาคม 2565
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (เพิ่มเติม)
File 43.16 KB ดาวน์โหลด
28 มีนาคม 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
File 162.88 KB ดาวน์โหลด
27 เมษายน 2565
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2565
File 296.90 KB ดาวน์โหลด
9 พฤษภาคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
File 192.00 KB ดาวน์โหลด
10 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
File 40.07 KB ดาวน์โหลด
11 พฤษภาคม 2565
การไม่ปรับสิทธิของ ITEL-W3
File 36.35 KB ดาวน์โหลด
13 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5)
File 42.31 KB ดาวน์โหลด
13 มิถุนายน 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ ITEL-W3
File 44.85 KB ดาวน์โหลด
14 มีนาคม 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ ITEL-W3 (เพิ่มเติม)
File 44.85 KB ดาวน์โหลด
9 สิงหาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
File 40.81 KB ดาวน์โหลด
14 กันยายน 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ ITEL-W3
File 44.85 KB ดาวน์โหลด
14 กันยายน 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ ITEL-W4
File 44.85 KB ดาวน์โหลด
20 กันยายน 2565
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
File 39.86 KB ดาวน์โหลด
28 กันยายน 2565
รายงานการได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ Access Network System จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
File 185.57 KB ดาวน์โหลด
8 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
File 40.82 KB ดาวน์โหลด
8 พฤศจิกายน 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
File 260.19 KB ดาวน์โหลด
10 พฤศจิกายน 2565
รายงานการชนะประกวดราคางานโครงการจ้างพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e Budgeting)
File 179.43 KB ดาวน์โหลด
23 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าซื้อที่ดิน
File 338.45 KB ดาวน์โหลด
7 มกราคม 2565
รายงานการได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ติดตั้งโครงข่าย Fiber Optic (โครงการ Fiber Optic Network Expansion) (Installation) (เพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ)
File 193.67 KB ดาวน์โหลด
24 มกราคม 2565
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด
File 199.69 KB ดาวน์โหลด
27 มกราคม 2565
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
File 268.34 KB ดาวน์โหลด
7 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานการได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ติดตั้ง Solar Cell สำหรับสถานีฐาน (Installation)
File 179.87 KB ดาวน์โหลด
8 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งความคืบหน้าการเข้าลงในทรัพย์สินของบริษัทโดยผู้ลงทุน
File 257.20 KB ดาวน์โหลด
22 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
File 200.57 KB ดาวน์โหลด
22 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
File 40.50 KB ดาวน์โหลด
23 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (งดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ)
File 814.20 KB ดาวน์โหลด
6 มกราคม 2565
รายงานการได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ติดตั้งโครงข่าย Fiber Optic (Installation)
File 177.43 KB ดาวน์โหลด
25 กุมภาพันธ์ 2565
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติกำหนดราคาเสนอขาย วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
File 224.15 KB ดาวน์โหลด
25 กุมภาพันธ์ 2565
การไม่ปรับสิทธิของ ITEL-W3
File 36.36 KB ดาวน์โหลด
1 มีนาคม 2565
แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าซื้อที่ดิน (เพิ่มเติม)
File 352.09 KB ดาวน์โหลด
1 มีนาคม 2565
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติกำหนดราคาเสนอขาย วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการคำนวณราคาเสนอขายและการเปรียบเทียบราคาตลาด (ฉบับแก้ไข)
File 794.56 KB ดาวน์โหลด
7 มีนาคม 2565
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เวทเธอเรีย อี จำกัด
File 794.56 KB ดาวน์โหลด
8 มีนาคม 2565
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เวทเธอเรีย อี จำกัด
File 220.45 KB ดาวน์โหลด
9 มีนาคม 2565
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (งดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป ลดทุนจดทะเบียน และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ)
File 803.22 KB ดาวน์โหลด
10 มีนาคม 2565
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
File 43.06 KB ดาวน์โหลด
2564   ดาวน์โหลด
3 กันยายน 2564
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (งดจ่ายเงินปันผล เพิ่มทุน ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ITEL-W3) (เพิ่มเติม)
File 1.00 MB ดาวน์โหลด
7 กรกฎาคม. 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ITEL-W2 (F53-5)
File 42.31 KB ดาวน์โหลด
8 กรกฎาคม. 2564
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท
File 354.91 KB ดาวน์โหลด
8 กรกฎาคม. 2564
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ ITEL-W2
File 46.79 KB ดาวน์โหลด
9 กรกฎาคม. 2564
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ ITEL-W2 (แก้ไข)
File 46.74 KB ดาวน์โหลด
12 กรกฎาคม. 2564
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท (แก้ไข)
File 194.82 KB ดาวน์โหลด
15 กรกฎาคม. 2564
แจ้งการเตรียมการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียน ITEL จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
File 325.24 KB ดาวน์โหลด
2 สิงหาคม 2564
แจ้งเพิ่มช่องทางการชำระเงินการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ITEL-W2)
File 395.21 KB ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
File 40.82 KB ดาวน์โหลด
2 กันยายน 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ITEL-W2 (F53-5)
File 42.31 KB ดาวน์โหลด
2 กันยายน 2564
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (งดจ่ายเงินปันผล เพิ่มทุน ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ITEL-W3)
File 1.00 MB ดาวน์โหลด
3 กันยายน 2564
ขอเลื่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3
File 526.11 KB ดาวน์โหลด
11 มิถุนายน 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ ITEL-W2
File 45.81 KB ดาวน์โหลด
14 ตุลาคม 2564
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
File 42.12 KB ดาวน์โหลด
25 ตุลาคม 2564
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) แก้ไข
File 42.15 KB ดาวน์โหลด
29 ตุลาคม 2564
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : ITEL-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
File 40.11 KB ดาวน์โหลด
29 ตุลาคม 2564
สรุปข้อสนเทศ ITEL-W3
File 307.34 KB ดาวน์โหลด
01 พฤศจิกายน 2564
รายงานการชนะประกวดราคางานโครงการติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง ระยะทาง 1,400 กิโลเมตร
File 181.78 KB ดาวน์โหลด
05 พฤศจิกายน 2564
การย้ายหลักทรัพย์ ITEL และ TPAC เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
File 37.78 KB ดาวน์โหลด
09 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
File 40.82 KB ดาวน์โหลด
09 พฤศจิกายน 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เรื่อง การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด, การลดทุนจดทะเบียน, การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565
File 15.75 MB ดาวน์โหลด
13 ธันวาคม 2564
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ITEL-W3)
File 15.75 MB ดาวน์โหลด
17 ธันวาคม 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)(วันและเวลาเดิม)
File 193.34 KB ดาวน์โหลด
29 ธันวาคม 2564
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
File 346.97 KB ดาวน์โหลด
15 มีนาคม 2564
Notification of the Exercise Date of the Warrant for Ordinary Shares (ITEL-W1)
File 3.83 MB ดาวน์โหลด
13 มกราคม 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เรื่องอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท, การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (RD)
File
22 มกราคม 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
File 362.51 KB ดาวน์โหลด
8 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการลงนามในสัญญางานโครงการจัดซื้อชุดวิทยุไมโครเวฟ แบบ IP และอุปกรณ์ประกอบระบบพร้อมติดตั้ง
File 359.95 KB ดาวน์โหลด
17 กุมภาพันธ์ 2564
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2564 ในรูปแบบ E-EGM
File 588.36 KB ดาวน์โหลด
19 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
File
24 กุมภาพันธ์ 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
File 2.92 MB ดาวน์โหลด
24 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
File 40.57 KB ดาวน์โหลด
25 กุมภาพันธ์ 2564
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (งดจ่ายเงินปันผล เพิ่มทุน ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ITEL-W3)
File 1.00 MB ดาวน์โหลด
1 มีนาคม 2564
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที 1/2564
File 3.77 MB ดาวน์โหลด
15 มีนาคม 2564
Notification of the Exercise Date of the Warrant for Ordinary Shares (ITEL-W2)
File 3.83 MB ดาวน์โหลด
15 มีนาคม 2564
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ITEL-W2)
File 3.87 MB ดาวน์โหลด
7 มกราคม 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ITEL-W1 และ ITEL-W2 (F53-5)
File 42.20 KB ดาวน์โหลด
15 มีนาคม 2564
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ITEL-W1)
File 3.87 MB ดาวน์โหลด
18 มีนาคม 2564
รายงานการชนะประกวดราคาเช่าศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรองพร้อมติดตั้งอุปกรณ์แบบ Co-Location (Data Center)
File
19 มีนาคม 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
File
9 เมษายน 2564
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ ITEL-W1
File 44.18 KB ดาวน์โหลด
16 เมษายน 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ITEL-W1 และ ITEL-W2 (F53-5)
File 42.21 KB ดาวน์โหลด
20 เมษายน 2564
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
File 265.73 KB ดาวน์โหลด
30 เมษายน 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
File 8.83 MB ดาวน์โหลด
11 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
File 40.40 KB ดาวน์โหลด
11 พฤษภาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
File 817.26 KB ดาวน์โหลด
31 พฤษภาคม 2564
รายงานการชนะงานโครงการระบบรบกวนอากาศยานไร้คนขับ
File 337.77 KB ดาวน์โหลด
7 มิถุนายน 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ITEL-W1 (F53-5)
File 41.98 KB ดาวน์โหลด
2563   ดาวน์โหลด
18 กันยายน 2563
กำหนดการใช้สิทธิของ ITEL-W2 (แก้ไขวิธีการชำระเงิน)
File 403.89 KB ดาวน์โหลด
22 กรกฎาคม. 2563
การไม่ปรับสิทธิของ ITEL-W1
File 37.75 KB ดาวน์โหลด
11 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
File 40.91 KB ดาวน์โหลด
11 สิงหาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
File 1.22 MB ดาวน์โหลด
13 สิงหาคม 2563
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
File 41.70 KB ดาวน์โหลด
20 สิงหาคม 2563
รายงานการชนะประกวดราคางานโครงการ
File 283.49 KB ดาวน์โหลด
26 สิงหาคม 2563
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ITEL-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 27 สิงหาคม 2563
File 39.50 KB ดาวน์โหลด
26 สิงหาคม 2563
หัวข้อสรุปข้อสนเทศ ITEL-W2
File 501.35 KB ดาวน์โหลด
11 กันยายน 2563
ชื่อแบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ ITEL-W2
File 3.51 MB ดาวน์โหลด
11 กันยายน 2563
ชื่อแบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ ITEL-W1
File 3.51 MB ดาวน์โหลด
11 กันยายน 2563
ITEL กำหนดการใช้สิทธิของ ITEL-W1 (แก้ไข)
File 196.67 KB ดาวน์โหลด
22 กรกฎาคม. 2563
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
File 259.51 KB ดาวน์โหลด
16 ตุลาคม 2563
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ITEL-W1 และ ITEL-W2 (F53-5)
File 42.20 KB ดาวน์โหลด
10 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
File 40.90 KB ดาวน์โหลด
10 พฤศจิกายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
File 2.97 MB ดาวน์โหลด
9 ธันวาคม 2563
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ITEL-W2)
File 402.12 KB ดาวน์โหลด
9 ธันวาคม 2563
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ITEL-W1)
File 402.23 KB ดาวน์โหลด
16 ธันวาคม 2563
ชื่อแบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ ITEL-W2
File 3.51 MB ดาวน์โหลด
16 ธันวาคม 2563
ชื่อแบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ ITEL-W1
File 3.51 MB ดาวน์โหลด
29 ธันวาคม 2563
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
File 380.43 KB ดาวน์โหลด
29 ธันวาคม 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
File 326.70 KB ดาวน์โหลด
14 เมษายน 2563
การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ITEL-W2
File 368.02 KB ดาวน์โหลด
2 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
File
9 มกราคม 2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่
File 229.07 KB ดาวน์โหลด
25 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
File 40.13 KB ดาวน์โหลด
25 กุมภาพันธ์ 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
File 2.77 MB ดาวน์โหลด
26 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
File
26 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 2/2563
File 1.90 MB ดาวน์โหลด
26 กุมภาพันธ์ 2563
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (งดจ่ายเงินปันผล เพิ่มทุน ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ ITEL-W2)
File 2.05 MB ดาวน์โหลด
23 มีนาคม 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
File 0
08 เมษายน 2563
ITEL รายงานการชนะการเสนอราคาการประปาส่วนภูมิภาค
File 276.30 KB ดาวน์โหลด
14 เมษายน 2563
Resolutions of the Board of Directors to postpone the Annual General Meeting of Shareholders
File 344.77 KB ดาวน์โหลด
2 มกราคม 2563
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
File
12 พฤษภาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
File 2.87 MB ดาวน์โหลด
12 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
File 40.39 KB ดาวน์โหลด
15 พฤษภาคม 2563
รายงานการลงนามในสัญญางานจ้างเหมาตรวจซ่อม และบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง
File
22 พฤษภาคม 2563
รายงานการลงนามในสัญญางานจ้าง จำนวน 2 สัญญา
File 347.99 KB ดาวน์โหลด
29 พฤษภาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ใหม่) และระเบียบวาระการประชุม (ใหม่) (งดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ITEL-W2)) ชั่วโมง
File 1.74 MB ดาวน์โหลด
12 มิถุนายน 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ใหม่) บนเว็บไซต์ของบริษัท และมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ใหม่) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 19 (COVID-19)
File 378.71 KB ดาวน์โหลด
12 มิถุนายน 2563
รายงานการลงนามสัญญางานให้บริการโครงข่าย (Data Service)
File 292.76 KB ดาวน์โหลด
23 มิถุนายน 2563
แจ้งการต่ออายุสัญญาให้บริการพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Co-Location Service)
File 263.11 KB ดาวน์โหลด
17 กรกฎาคม. 2563
แจ้งการเลื่อนตำแหน่ง และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
File 243.90 KB ดาวน์โหลด
2562   ดาวน์โหลด
17 มกราคม 2562
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่
File 248.15 KB ดาวน์โหลด
17 มกราคม 2562
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
File
27 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2 2562 ผลการดำเนินงาน การจ่ายปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
File
22 มีนาคม 2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
File 291.41 KB ดาวน์โหลด
19 เมษายน 2562
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
File 344.20 KB ดาวน์โหลด
24 เมษายน 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
File 1.78 MB ดาวน์โหลด
02 พฤษภาคม 2562
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
File
03 พฤษภาคม 2562
การไม่ปรับสิทธิของ ITEL-W1
File 40.86 KB ดาวน์โหลด
07 พฤษภาคม 2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
File 445.48 KB ดาวน์โหลด
11 กรกฎาคม. 2562
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
File 222.78 KB ดาวน์โหลด
11 กรกฎาคม. 2562
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่
File 421.16 KB ดาวน์โหลด
30 กรกฎาคม. 2562
รายงานการชนะประกวดราคางานโครงการ
File 334.92 KB ดาวน์โหลด
8 สิงหาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
File 2.76 MB ดาวน์โหลด
8 สิงหาคม 2562
หัวข้อข่าวสรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
File 41.89 KB ดาวน์โหลด
12 พฤศจิกายน 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
File 2.86 MB ดาวน์โหลด
12 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
File 40.71 KB ดาวน์โหลด
2561   ดาวน์โหลด
3 มกราคม 2561
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
File 309.65 KB ดาวน์โหลด
3 มกราคม 2561
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
File 269.19 KB ดาวน์โหลด
2 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
File 226.50 KB ดาวน์โหลด
26 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี F45-2
File 41.30 KB ดาวน์โหลด
26 กุมภาพันธ์ 2561
ผลการดำเนินงานจ่ายปันผล ออก warrantการเพิ่มทุน และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561
File 1.49 MB ดาวน์โหลด
26 กุมภาพันธ์ 2561
ผลการดำเนินงานจ่ายปันผล ออก warrantการเพิ่มทุน และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561
File 1.53 MB ดาวน์โหลด
4 เม.ษ. 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 61 บนเว็บบริษัท
File 316.33 KB ดาวน์โหลด
25 เม.ษ. 2561
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
File 1.94 MB ดาวน์โหลด
14 มิถุนายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 F45-2
File 41.60 KB ดาวน์โหลด
24 มิถุนายน 2561
แบบรายงานผลการขายของ ใบแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม F53-5
File 42.12 KB ดาวน์โหลด
6 สิงหาคม 2561
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
File 254.63 KB ดาวน์โหลด
8 สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
File 41.62 KB ดาวน์โหลด
2560   ดาวน์โหลด
09 พฤษภาคม 2560
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
File 1.75 MB ดาวน์โหลด
09 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3
File 41.88 KB ดาวน์โหลด
28 กันยายน 2560
การลงนามในสัญญาว่าจ้างโครงการ (USONET)
File 397.64 KB ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2
File 41.66 KB ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2560
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยของบริษัท
File 565.11 KB ดาวน์โหลด
03 สิงหาคม 2560
รายงานชนะการประกวดราคาโครงการ USO NET กลุ่มที่ 4 (ภาคกลาง-ใต้)
File 314.23 KB ดาวน์โหลด
31 กรกฎาคม 2560
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
File 329.46 KB ดาวน์โหลด
29 มิถุนายน 2560
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
File 192.17 KB ดาวน์โหลด
11 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
File 41.20 KB ดาวน์โหลด
09 พฤษภาคม 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
File 1.30 MB ดาวน์โหลด
09 พฤษภาคม 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
File 32.73 KB ดาวน์โหลด
09 พฤษภาคม 2560
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท (แก้ไข)
File 458.00 KB ดาวน์โหลด
27 มกราคม 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
File 48.67 KB ดาวน์โหลด
25 เมษายน 2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
File 1.42 MB ดาวน์โหลด
04 เมษายน 2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
File 276.99 KB ดาวน์โหลด
10 มีนาคม 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
File 49.30 KB ดาวน์โหลด
08 มีนาคม 2560
การลงนามในสัญญางานจ้างเหมาซ่อมบำรุงใยแก้วนำแสงแบบเตรียมความพร้อม 24 ชั่วโมง
File 293.42 KB ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2560
แจ้งมติ ผลการดำเนินงาน งดจ่ายปันผล เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560
File 1.24 MB ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2560
แจ้งมติ งดจ่ายปันผล และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 (แก้ไขเอกสารแนบหน้า 2)
File 1.24 MB ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2560
แจ้งมติ ผลการดำเนินงาน งดจ่ายปันผล และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560
File 1.24 MB ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี
File 41.29 KB ดาวน์โหลด
27 มกราคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
File 41.29 KB ดาวน์โหลด
27 มกราคม 2560
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
File 273.63 KB ดาวน์โหลด
06 มกราคม 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
File 51.65 KB ดาวน์โหลด
2559   ดาวน์โหลด
13 กันยายน 2559
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : ITEL เริ่มซื้อขายวันที่ 14 กันยายน 2559
File 878.96 KB ดาวน์โหลด
13 กันยายน 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
File 41.40 KB ดาวน์โหลด
13 กันยายน 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
File 42.04 KB ดาวน์โหลด
13 กันยายน 2559
นโยบายการนำส่งงบการเงินของบริษัทฯ
File 206.43 KB ดาวน์โหลด
14 กันยายน 2559
รายงานการชนะประกวดราคางานโครงการ
File 213.12 KB ดาวน์โหลด
23 กันยายน 2559
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
File 47.81 KB ดาวน์โหลด
25 ตุลาคม 2559
การลงนามในสัญญาว่าจ้างสำรวจ ออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์และงานบริหารคลังสินค้า (โครงการโรงเรียนประชารัฐ)
File
04 พฤศจิกายน 2559
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
File 48.71 KB ดาวน์โหลด
09 พฤศจิกายน 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)
File 44.18 KB ดาวน์โหลด
25 พฤศจิกายน 2559
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
File 49.16 KB ดาวน์โหลด
15 ธันวาคม 2559
รายงานการชนะประกวดราคางานโครงการ
File 334.92 KB ดาวน์โหลด