นโยบายบรรษัทภิบาลและเอกสารที่เกี่ยวกับบริษัท

    ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทฯ File 941 KB ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน File 3.22 MB ดาวน์โหลด
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ File 4.55 MB ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ File 2.41 MB ดาวน์โหลด
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน File 0.17 MB ดาวน์โหลด
นโยบายการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูล File 0.93 MB ดาวน์โหลด
ประกาศเเต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง File 1.51 MB ดาวน์โหลด
คู่มือบริหารความเสี่ยง File 1.05 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบและแบบฟอร์มการขอการรับของขวัญ/การให้ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง/ค่าการกุศล และเงินบริจาค File 5.23 MB ดาวน์โหลด

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

    ดาวน์โหลด
1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ File 682 KB ดาวน์โหลด
2. รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง File 657 KB ดาวน์โหลด
3. รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน File 648 KB ดาวน์โหลด
4. รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ File 649 KB ดาวน์โหลด