ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)

ธุรกิจให้บริการโครงข่ายเติบโต 12% ธุรกิจให้บริการติดตั้งโครงข่ายมีรายได้ลดลง 42% ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการรวมลดลง 20%เมื่อเทียบกับปีก่อน

องค์ประกอบของรายได้การให้บริการ

การใช้งานโครงข่ายที่เพิ่มขึ้น และการขยายฐานลูกค้าอินเตอร์ลิ้งค์ไฟเบอร์ออพติก เป็นปัจจัยหลักในการเติบโตของรายได้

กำไรก่อนภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อม (EBITDA) (ล้านบาท,อัตรากำไร)

EBITDA เติบโต 9.17% จากปีก่อน จากรายได้ที่เติบโตและควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

กำไรสุทธิ (ล้านบาท, อัตรากำไร)

กำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้น 7.16% จากปีก่อน โดยเป็นกำไรในส่วนของบริษัทฯ 272.11 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น

สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

เงินปันผล (บาท/หุ้น) และอัตราการจ่ายเงินปันผล

คงอัตราการจ่ายเงินปันผลตามนโยบาย