ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า
ITEL SET
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
972,796,349.00 บาท 657,174,253.00 บาท
วันเริ่มซื้อขายวันแรก จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว เลขรหัสหลักทรัพย์สากล
14 กันยายน 2559 36.48% 49.00000 % LocalTH7414010Z06
ForeignTH7414010Z14
NVDRTH7414010R14
  (ณ วันที่ 28/10/2565) (ณ วันที่ 28/10/2565) (ณ วันที่ 28/10/2565)