โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้

  2564 2565 2566
ประเภทบริการ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. รายได้จากการให้บริการโครงข่าย * 1,281.31 51.06 1,310.73 38.13 1,466.32 53.13
2. รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย 1,092.78 43.55 1,994.52 58.02 1,154.49 41.83
3. รายได้จากการให้บริการพื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์ ** 91.80 3.66 87.34 2.54 92.77 3.36
รวมรายได้จากการบริการ 2,465.89 98.27 3,392.59 98.69 2,713.58 98.32
รายได้อื่นๆ *** 43.29 1.73 45.18 1.31 46.36 1.68
รวมรายได้ 2,509.18 100.00 3,437.77 100.00 2,759.94 100.00

หมายเหตุ :

* รายได้จากงานให้บริการโครงข่าย ประกอบด้วยรายได้จากงานบริการโครงข่าย และรายได้จากค่าบริการอื่น ซึ่งเกิดจากการให้เช่าอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อโครงข่าย

** รายได้จากการให้บริการพื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์ ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการพื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์ รายได้ค่าไฟฟ้า และรายได้ค่าบริหารจัดการดาต้า เซ็นเตอร์

*** รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย รายได้สนับสนุนกิจการจากคู่ค้า รายได้ชดเชยค่าเสียหายจากการประกันภัย รายได้ค่าปรับและกำไรจากการเปลี่ยนเงื่อนไขเงินกู้ยืมระยะยาว